Poziom zbierania określony ustawą

 • Ustawa o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyznacza każdemu producentowi wyraźny wskaźnik zbierania na poziomie 40% (2016) do 65% w roku 2021 w odniesieniu do ilości sprzętu wprowadzonego do obrotu w roku poprzednim. Z tego względu każdy producent jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego sprawozdania w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ), będącym główną instytucją zajmującą się ochroną środowiska.

 • Rozproszone punkty zbiórki

  • Za punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego uważane są wszystkie instytucje i przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie zezwolenia i zostały zarejestrowane w GIOŚ. Mogą to być przedsiębiorstwa komunalne, punkty przyjmowania złomu, PSZOK-i, a także punkty sprzedaży i naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • Sposób finansowania

  Polskie prawo wprowadza obowiązek finansowania przez każdego wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny:

   • odbioru z punktów zbierania
   • przetwarzania, wykorzystywania i recyklingu zużytego sprzętu z prywatnych gospodarstw domowych oraz sprzętu B2B
   • finansowania publicznych kampanii edukacyjnych

  W tym celu każdy producent zawiera umowę z organizacją odzysku zużytego sprzętu, która przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z ustawy. Organizacja zawiera z kolei umowy z zakładami przetwarzania oraz finansuje edukację w zakresie ochrony środowiska.

 • Wypełnianie obowiązków przez organizacje odzysku zużytego sprzętu

  Każdy producent może wypełniać swoje obowiązki we własnym zakresie lub za pomocą organizacji odzysku. Jeżeli producent samodzielnie organizuje przyjmowanie zużytego sprzętu, musi przedstawić zabezpieczenie finansowe. Jest ono naliczane w stosunku do wagi i wynosi 1,80 zł za każdy kilogram sprzętu elektronicznego wprowadzonego przez do obrotu. W praktyce bardziej ekonomiczne dla producenta jest zawarcie umowy z organizacją odzysku, ponieważ posiadają one zabezpieczenie finansowe w postaci kapitału założycielskiego w wysokości 5 mln zł. Połowa tego kapitału musi stale znajdować się na koncie.

 • Kontrole GIOŚ i WIOŚ

  • Brak jest systemu ciągłego monitoringu nadzorującego przestrzeganie prawa. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – WIOŚ, urząd nadzoru w dziedzinie środowiska z ramienia wojewody, musi przeprowadzić jedynie jedną kontrolę w roku. Oprócz tego producenci są zobowiązani do przedstawiania sprawozdań o nominalnych wielkościach jak również rzeczywiście uzyskanych poziomach zbiórki, wykorzystania oraz recyklingu i raz na pół roku muszą przekazywać je do GIOŚ. GIOŚ prowadzi odpowiedni rejestr i wykonuje roczne sprawozdanie o systemie.


REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG